Regulamin

1.§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. REGULAMIN określa zasady korzystania przez KLIENTÓW z usług świadczonych przez Co.dzienny Jakub Kałka
 2. Użyte w REGULAMINIE terminy oznaczają:
 3. Co.dzienny – oznacza właściciela Co.dzienny Jakub Kałka, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Żywokostowa 13, 61-680 Poznań, adres do doręczeń: os. Powstań Narodowych 35/78 61-215 Poznań NIP:7851706258, REGON: 381742278,
 4. STRONA – oznacza zarówno Co.dzienny jak i KLIENTA;
 5. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014, poz. 121) Kodeks cywilny,
 6. PRODUKT – oznacza produkt z oferty Co.dzienny obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na ADRES wskazany przez KLIENTA gotowych zestawów cateringu eventowego składających się z wymienionych w opisie potraw,
 7. USŁUGA – oznacza dostawę wybranych PRODUKTÓW www.fingerfoodset.pl
 1. ADRES – oznacza dokładny adres podany przez KLIENTA podczas składania ZAMÓWIENIA, pod który Co.dzienny realizował będzie dostawę USŁUGI, obejmujący: miejscowość, ulicę, nr domu/mieszkania;
 2. WWW.FINGERFOODSET.PL - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Co.dzienny, dostępny pod adresem elektronicznym www.fingerfoodset.pl, za pośrednictwem którego KLIENT, po utworzeniu KONTA KLIENTA może złożyć zamówienie na wykonanie USŁUGI;
 3. DANE KLIENTA – oznacza dane podane przez KLIENTA w trakcie składania ZAMÓWIENIA obejmujące: imię i nazwisko, ADRES, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;
 4. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
 5. KONTO KLIENTA – oznacza konto użytkownika założone przez KLIENTA w portalu WWW.FINGERFOODSET.PL;
 6. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin świadczenia USŁUG przez Co.dzienny;
 7. ZAMÓWIENIE – zamówienie na realizację USŁUGI przez Co.dzienny, złożone przez KLIENTA w dowolny, przez niego wybrany sposób, zgodnie z § 2 REGULAMINU;
 8. TEREN DOSTAWY – oznacza granice administracyjne miast: POZNAŃ i miejscowości ościennych na terenie, których dostawa USŁUGI odbywa się bezpłatnie.
 9. KLIENT może uzyskać dostęp do REGULAMINU w formie elektronicznej w każdym czasie, który zamieszczony jest na WWW.FINGERFOODSET.PL.

2.§ PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. KLIENT może składać ZAMÓWIENIE w następujący, wybrany przez siebie sposób:
 2. za pośrednictwem KONTA KLIENTA utworzonego w portalu WWW.FINGERFOODSET.PL, 7 dni w tygodniu, przez 24h/dobę;
 3. mailowo na adres: kontakt@fingerfoodset.pl, 7 dni w tygodniu, przez 24h/dobę; podając DANE KLIENTA, 
 4. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 792 230 093, podając DANE KLIENTA, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00, oraz soboty od godz. 10.00 do 14.00
 5. ZAMÓWIENIA składane w sposób opisany w § 2 pkt 1 ust. 2 (mailowo) i 3 (telefonicznie) przyjmowane są przez CO.DZIENNY w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00, oraz soboty od godz. 10:00 do 14:00 co oznacza, że ZAMÓWIENIE złożone poza ww. godzinami będą przyjmowane przez Co.dzienny w godzinach funkcjonowania biura.
 6. KLIENT otrzymuje od CO.DZIENNY każdorazowo potwierdzenie złożenia ZAMÓWIENIA, bez względu na sposób jego złożenia. 
 7. W ramach jednego ZAMÓWIENIA KLIENT może zamówić dowolną ilość PRODUKTÓW z zastrzeżeniem, iż minimum logistyczne wynosi 150 zł brutto.
 8. Warunkiem przyjęcia ZAMÓWIENIA przez Co.dzienny jest:
 9. w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego za pośrednictwem WWW.FINGERFOODSET.PL (zgodnie z pkt. 1 ust. 1 powyżej) – prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „Zamówienia” na WWW.FINGERFOODSET.PL;
 10. w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego drogą mailową (zgodnie z pkt 1 ust. 2 powyżej) – podanie w treści wiadomości DANYCH KLIENTA;
 11. w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego telefonicznie (zgodnie z pkt 1 ust. 3 powyżej) – podanie przedstawicielowi CO.DZIENNY DANYCH KLIENTA.
 12. czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

[dla ZAMÓWIEŃ z opcją płatności przelewem]

 1. ZAMÓWIENIE rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez KLIENTA, jednakże nie wcześniej niż po zaksięgowaniu przez Co.dzienny pełnej wpłaty lub w dniu otrzymania potwierdzenia wykonania przelewu, które należy wysłać na adres mailowy: ksiegowosc@fingerfoodset.pl

3.§ DOSTAWA

 1. Co.dzienny dostarcza USŁUGĘ w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty,
 2. Co.dzienny dostarcza USŁUGĘ w wybranym przez KLIENTA nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia,
 3. Dostawa USŁUGI obywa się na wskazany przez KLIENTA ADRES.

4.§ ZMIANA ZAMÓWIENIA

 1. Na warunkach określonych poniżej KLIENT jest uprawiony do dokonania zmian w złożonym ZAMÓWIENIU obejmujących: zmianę terminu dostawy, zmianę ADRESU dostawy, zmianę godziny dostawy lub zmianę wybranego PRODUKTU,
 2. Zamiar dokonania każdej ze zmian KLIENT zobowiązany jest zgłosić Co.dzienny mailowo na adres: kontakt@fingerfoodset.pl każdorazowo nie później niż na 48 h przed dniem realizacji usługi
 3. W każdym przypadku, KLIENT zobowiązany jest do uregulowania należności, która powstała w wyniku dokonania przez KLIENTA zmiany, w tym np. w przypadku zmiany PRODUKTU zgodnie z CENNIKIEM.
 4. Zmiany dokonane przez KLIENTA niezgodnie z postanowieniami niniejszego REGULAMINU nie zostaną przez Co.dzienny uwzględnione. W takim przypadku Co.dzienny nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni;

5.§ CENY USŁUG

 1. Na TERENIE DOSTAWY, USŁUGA dostarczana jest przez Co.dzienny bezpłatnie.
 2. Co.dzienny oferuje możliwość realizacji USŁUGI poza TERENEM DOSTAWY za dodatkowym wynagrodzeniem, z tym jednak zastrzeżeniem iż w takiej sytuacji celem uzyskania informacji o kosztach dostawy uprzejmie prosimy przed złożeniem ZAMÓWIENIA o bezpośredni (telefoniczny lub mailowy) kontakt z przedstawicielem Co.dzienny pod numerem telefonu: +48 792 230 093
 3. Cennik produktów zamieszczony jest na stronie WWW.FINGERFOODSET.PL w zakładce każdego z produktów. Wyjątkiem jest "CUSTOM SET", którego cena ustalana jest indywidualnie.
 4. KLIENT składając ZAMÓWIENIE za pośrednictwem KONTA KLIENTA na WWW.FINGERFOODSET.PL informowany jest jeszcze przed jego złożeniem o jego koszcie całkowitym.

7.§ METODY PŁATNOŚCI

 1. ZAMÓWIENIE, bez względu na sposób jego złożenia może zostać opłacone przez KLIENTA w następujący, przez niego wybrany, sposób:
 2. za pośrednictwem systemu płatności on-line znajdującego się na WWW.FINGERFOODSET.PL; w tym dostępne metody płatności: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro;
 3. przelewem na rachunek bankowy Co.dzienny wskazany w potwierdzeniu złożenia ZAMÓWIENIA;
 4. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od kuriera
 5. Co.dzienny uprawniony jest do wstrzymania realizacji ZAMÓWIENIA, które nie zostało w 100% opłacone przez KLIENTA;
 6. ZWROT ŚRODKÓW; Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

8.§ PŁATNOŚCI ON-LINE

Co.dzienny informuje, iż podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.

 

9.§ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przy złożeniu ZAMÓWIENIA dane osobowe KLIENTA umieszczane są w bazie danych Co.dzienny. Administratorem danych jest Co.dzienny. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji i obsługi ZAMÓWIENIA. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 10,1 poz. 926, ze zm.).
 2. KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Co.dzienny zapewnia każdemu KLIENTOWI prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji ZAMÓWIENIA na wykonanie USŁUGI przez Co.dzienny.
 3. Dane osobowe KLIENTA umieszczone w bazie danych Co.dzienny nie są w żaden sposób przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.

10.§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia REGULAMINU nie wyłączają i nie mają na celu ograniczać żadnych praw KLIENTA będącego konsumentem, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami REGULAMINU, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi KLIENTOWI będącemu konsumentem uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W przypadku konieczności dokonania zmiany treści REGULAMINU wynikających w szczególności ze: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia REGULAMINU, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na warunki i realizację USŁUGI, Co.dzienny zobowiązuje się do poinformowania KLIENTA o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez KLIENTA przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych ZAMÓWIEŃ, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał REGULAMIN obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl