Regulamin

1.§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. REGULAMIN określa zasady korzystania przez KLIENTÓW z usług świadczonych przez Go Natura Sp.z o.o.
 2. Użyte w REGULAMINIE terminy oznaczają:
 3. Go Natura – oznacza właściciela Go Natura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000783958, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: os. Powstań Narodowych 35/78, 60-215 Poznań, kapitał zakładowy w wysokości: 5.100 zł, NIP:7822860991, REGON: 383069124,
 4. STRONA – oznacza zarówno Go Natura jak i KLIENTA;
 5. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014, poz. 121) Kodeks cywilny,
 6. PRODUKT – oznacza produkt z oferty Go Natura obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na ADRES wskazany przez KLIENTA gotowych zestawów cateringu eventowego składających się z wymienionych w opisie potraw,
 7. USŁUGA – oznacza dostawę wybranych PRODUKTÓW www.fingerfoodset.pl
 1. ADRES – oznacza dokładny adres podany przez KLIENTA podczas składania ZAMÓWIENIA, pod który Go Natura realizował będzie dostawę USŁUGI, obejmujący: miejscowość, ulicę, nr domu/mieszkania;
 2. WWW.FINGERFOODSET.PL - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Go Natura, dostępny pod adresem elektronicznym www.fingerfoodset.pl, za pośrednictwem którego KLIENT, po utworzeniu KONTA KLIENTA może złożyć zamówienie na wykonanie USŁUGI;
 3. DANE KLIENTA – oznacza dane podane przez KLIENTA w trakcie składania ZAMÓWIENIA obejmujące: imię i nazwisko, ADRES, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;
 4. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
 5. KONTO KLIENTA – oznacza konto użytkownika założone przez KLIENTA w portalu WWW.FINGERFOODSET.PL;
 6. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin świadczenia USŁUG przez Go Natura;
 7. ZAMÓWIENIE – zamówienie na realizację USŁUGI przez Go Natura, złożone przez KLIENTA w dowolny, przez niego wybrany sposób, zgodnie z § 2 REGULAMINU;
 8. TEREN DOSTAWY – oznacza granice administracyjne miast: POZNAŃ i miejscowości ościennych na terenie, których dostawa USŁUGI odbywa się bezpłatnie.
 9. KLIENT może uzyskać dostęp do REGULAMINU w formie elektronicznej w każdym czasie, który zamieszczony jest na WWW.FINGERFOODSET.PL.

2.§ PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. KLIENT może składać ZAMÓWIENIE w następujący, wybrany przez siebie sposób:
 2. za pośrednictwem KONTA KLIENTA utworzonego w portalu WWW.FINGERFOODSET.PL, 7 dni w tygodniu, przez 24h/dobę;
 3. mailowo na adres: kontakt@fingerfoodset.pl, 7 dni w tygodniu, przez 24h/dobę; podając DANE KLIENTA, 
 4. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 730 052 716, podając DANE KLIENTA, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00, oraz soboty od godz. 10.00 do 14.00
 5. ZAMÓWIENIA składane w sposób opisany w § 2 pkt 1 ust. 2 (mailowo) i 3 (telefonicznie) przyjmowane są przez GO NATURA w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00, oraz soboty od godz. 10:00 do 14:00 co oznacza, że ZAMÓWIENIE złożone poza ww. godzinami będą przyjmowane przez Go Natura w godzinach funkcjonowania biura.
 6. KLIENT otrzymuje od GO NATURA każdorazowo potwierdzenie złożenia ZAMÓWIENIA, bez względu na sposób jego złożenia. 
 7. W ramach jednego ZAMÓWIENIA KLIENT może zamówić dowolną ilość PRODUKTÓW z zastrzeżeniem, iż minimum logistyczne wynosi 400 zł brutto.
 8. Warunkiem przyjęcia ZAMÓWIENIA przez GO NATURA jest:
 9. w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego za pośrednictwem WWW.FINGERFOODSET.PL (zgodnie z pkt. 1 ust. 1 powyżej) – prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „Zamówienia” na WWW.FINGERFOODSET.PL;
 10. w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego drogą mailową (zgodnie z pkt 1 ust. 2 powyżej) – podanie w treści wiadomości DANYCH KLIENTA;
 11. w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego telefonicznie (zgodnie z pkt 1 ust. 3 powyżej) – podanie przedstawicielowi GO NATURA DANYCH KLIENTA.

[dla ZAMÓWIEŃ z opcją płatności przelewem]

 1. ZAMÓWIENIE rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez KLIENTA, jednakże nie wcześniej niż po zaksięgowaniu przez Go Natura pełnej wpłaty lub w dniu otrzymania potwierdzenia wykonania przelewu, które należy wysłać na adres mailowy: ksiegowosc@fingerfoodset.pl

3.§ DOSTAWA

 1. Go Natura dostarcza USŁUGĘ w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty,
 2. Go Natura dostarcza USŁUGĘ w wybranym przez KLIENTA nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia,
 3. Dostawa USŁUGI obywa się na wskazany przez KLIENTA ADRES.

4.§ ZMIANA ZAMÓWIENIA

 1. Na warunkach określonych poniżej KLIENT jest uprawiony do dokonania zmian w złożonym ZAMÓWIENIU obejmujących: zmianę terminu dostawy, zmianę ADRESU dostawy, zmianę godziny dostawy lub zmianę wybranego PRODUKTU,
 2. Zamiar dokonania każdej ze zmian KLIENT zobowiązany jest zgłosić Go Natura mailowo na adres: kontakt@fingerfoodset.pl każdorazowo nie później niż na 48 h przed dniem realizacji usługi
 3. W każdym przypadku, KLIENT zobowiązany jest do uregulowania należności, która powstała w wyniku dokonania przez KLIENTA zmiany, w tym np. w przypadku zmiany PRODUKTU zgodnie z CENNIKIEM.
 4. Zmiany dokonane przez KLIENTA niezgodnie z postanowieniami niniejszego REGULAMINU nie zostaną przez Go Natura uwzględnione. W takim przypadku Go Natura nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

5.§ CENY USŁUG

 1. Na TERENIE DOSTAWY, USŁUGA dostarczana jest przez Go Natura bezpłatnie.
 2. Go Natura oferuje możliwość realizacji USŁUGI poza TERENEM DOSTAWY za dodatkowym wynagrodzeniem, z tym jednak zastrzeżeniem iż w takiej sytuacji celem uzyskania informacji o kosztach dostawy uprzejmie prosimy przed złożeniem ZAMÓWIENIA o bezpośredni (telefoniczny lub mailowy) kontakt z przedstawicielem GO NATURA pod numerem telefonu: +48 730 052 716
 3. Cennik produktów zamieszczony jest na stronie WWW.FINGERFOODSET.PL w zakładce każdego z produktów. Wyjątkiem jest "CUSTOM SET", którego cena ustalana jest indywidualnie.
 4. KLIENT składając ZAMÓWIENIE za pośrednictwem KONTA KLIENTA na WWW.FINGERFOODSET.PL informowany jest jeszcze przed jego złożeniem o jego koszcie całkowitym.

7.§ METODY PŁATNOŚCI

 1. ZAMÓWIENIE, bez względu na sposób jego złożenia może zostać opłacone przez KLIENTA w następujący, przez niego wybrany, sposób:
 2. za pośrednictwem systemu płatności on-line znajdującego się na WWW.FINGERFOODSET.PL;
 3. przelewem na rachunek bankowy Go Natura wskazany w potwierdzeniu złożenia ZAMÓWIENIA;
 4. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od kuriera
 5. Go Natura uprawniona jest do wstrzymania realizacji ZAMÓWIENIA, które nie zostało w 100% opłacone przez KLIENTA.

8.§ PŁATNOŚCI ON-LINE

Go Natura informuje, iż system płatności on-line znajdujący się na WWW.FINGERFOODSET.PL obsługiwany jest przez Blue Media S.A. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.

 

9.§ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przy złożeniu ZAMÓWIENIA dane osobowe KLIENTA umieszczane są w bazie danych Go Natura. Administratorem danych jest Go Natura. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji i obsługi ZAMÓWIENIA. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 10,1 poz. 926, ze zm.).
 2. KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Go Natura zapewnia każdemu KLIENTOWI prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji ZAMÓWIENIA na wykonanie USŁUGI przez Go Natura.
 3. Dane osobowe KLIENTA umieszczone w bazie danych Go Natura nie są w żaden sposób przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.

10.§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia REGULAMINU nie wyłączają i nie mają na celu ograniczać żadnych praw KLIENTA będącego konsumentem, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami REGULAMINU, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi KLIENTOWI będącemu konsumentem uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W przypadku konieczności dokonania zmiany treści REGULAMINU wynikających w szczególności ze: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia REGULAMINU, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na warunki i realizację USŁUGI, Go Natura zobowiązuje się do poinformowania KLIENTA o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez KLIENTA przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych ZAMÓWIEŃ, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał REGULAMIN obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl